VAISHALI COTTAGE

20240228_150715

VAISHALI COTTAGE

PRODUCTION NAME: NATYA MANDAR

PRODUCER: RAJARAM SHINDE

DIRECTOR: MANGESH KADAM

SET DESIGNER: PRADEEP PATIL

MUSIC: RAHUL RANADE

LIGHTS: SHEETAL TALPADE

CASTE: AMITA KHOPKAR, SHIRISH GHAG, SANKARSHAN KARHADE, TEJASWINI PANDIT

Scroll to Top