DOUBLE GAME

20240228_143842

DOUBLE GAME

PRODUCTION NAME: AJINKYA GAURAV THEATERS AND KALA VAIBHAV

PRODUCER: SIRISH JANORKAR

DIRECTOR: ARUN NALAVADE

SET DESIGNER: PRAKASH MAYEKAR

CASTE: VARSHA USGAONKAR, AJIT KELKAR, SUNIL JADHAV, SMITA SARAVADE, SAGAR TALASHILKAR

Scroll to Top